• :
  • :

lichct

Hình hoạt động
Liên kết website

Boyte

syt

Boyte

hagl

hagl

Nội dung

TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

Bệnh viện: BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH GIA LAI
Địa chỉ: 13 Đặng Thùy Trâm, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, Gia Lai

A-   PHẦN BÁO CÁO KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

I.                  TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

NỘI DUNG

NĂM 2017

NĂM 2018

NHẬN XÉT SO VỚI 2017

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ

78/83

78/83

Duy trì

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ

94%

94%

Duy trì

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG

228

234

(Có hệ số:254)

Tăng 6 điểm

(Chưa tính hệ số 2)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ

2.92

2.99

Tăng 0.07 điểm

5. KẾT QUẢ XẾP THỨ HẠNG CÁC BỆNH VIỆN TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ GIA LAI

Thứ 5/ 23 đơn vị

Thứ 5/ 23 đơn vị

Duy trì thứ hạng

 

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

 

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

1

2

20

15

40

43

16

17

0

1

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

1.28

2.56

25.64

19.23

52.56

55.13

20.51

21.79

0

1.28

NHẬN XÉT NĂM 2018 SO VỚI 2017

Tăng 1 tiêu chí mức 1

Giảm 5 tiêu chí mức 2

Tăng 3 tiêu chí mức 3

Tăng 1 tiêu chí mức 4

Tăng 1 tiêu chí mức 5


II. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Điểm TB

Nhận xét 2018 so với 2017

 

2017

2018

 

2017

2018

 

2017

2018

 

2017

2018

 

2017

2018

 

Năm 2017

Năm 2018

PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19)

0

0

4

3

5

7

9

7

0

1

3.28

3.33

Tăng 0.05

PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14)

0

0

2

1

9

7

3

6

0

0

3.07

3.36

Tăng 0.29

PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35)

1

2

12

8

19

22

3

3

0

0

2.69

2.74

Tăng 0.05

PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11)

0

0

2

3

8

7

1

1

0

0

2.91

2.82

ò

Giảm 0.09

B-   PHẦN PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

I. CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẦN CẢI TIẾN

           Để năm 2019 – 2020 kết quả Đạt loại tiệm cận khá đến khá, duy trì thứ hạng cao đã được xếp trong những năm trước, đề xuất các vấn đề ưu tiên như sau:

Phần A: Hướng đến người bệnh: Lấy việc hướng đến người bệnh là mục tiêu trọng tâm, hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn; người bệnh được hưởng nhiều quyền lợi và lợi ích trong quá trình khám và điều trị tại bệnh viện.

-         Nâng tỷ lệ tiêu chí ở mức 2 lên mức 3, 4 của các tiêu chí: A1.6 (NB được Hướng dẫn, bố trí làm Cận lâm sàng thuận tiện); A2.4 (NB được hưởng các tiện nghi đảm bảo sức khỏe), A3.2 (NB được khám và điều trị trong Khoa/phòng ngăn nắp);

-         Nâng tỷ lệ tiêu chí mức 3 lên mức 4 ở các tiêu chí: A4.5 (Tiến hành giải pháp can thiệp kịp thời khi NB có ý kiến phàn nàn, khen ngợi) ;

Phần B: Phát triển nguồn nhân lực:

-         Nâng tỷ lệ tiêu chí mức 2 lên mức 3, 4 của các tiêu chí: B3.3 (Sức khỏe, đời sống tinh thần NVYT được quan tâm, cải thiện);

-         Nâng tỷ lệ tiêu chí mức 4 lên mức 5 ở tiêu chí: B4.4 (Bồi dưỡng phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận);

Phần C: Hoạt động chuyên môn:

-         Xóa bỏ tiêu chí mức 1 của các tiêu chí: C8.1 (Đảm bảo năng lực thực hiện các xét nghiệm ); C10.2 (Áp dụng kết quả NCKH trong hoạt động bệnh viện và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh);

-         Nâng tỷ lệ tiêu chí mức 2 lên mức 3, 4 của các tiêu chí: C1.1 (Đảm bảo an ninh, trật tự BV); C4.3 (Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay); C5.2 (Nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật mới), C7.1 (BV Thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế); C7.3 (Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng khi nằm viện) ); C7.5 (NB được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý); C8.2 (Đảm bảo chất lượng xét nghiệm); C10.1 (Tích cực triển khai các hoạt động NCKH);

Phần D: Hoạt động cải tiến chất lượng:

-         Nâng tỷ lệ tiêu chí mức 2 lên mức 3, 4 của các tiêu chí: D1.2 (Xây dựng và triển khai kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng); D3.2 (Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện); D3.3 (Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện);

* Tiến độ cải tiến chất lượng

- Năm 2019 - 2020: Đạt chất lượng loại tiệm cận khá đến khá. Duy trì thứ hạng cao trong các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Gia Lai.

 

                                                                                        T/M HỘI ĐỒNG QLCL

Nơi nhận:

-          BGĐ BV (Báo cáo)

-          Tổ QLCL

-          Các Khoa/Phòng

-          Lưu Tổ QLCL

 

 

 

Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền – Phục Hồi Chức Năng Gia Lai
Địa chỉ: 13 Đặng Thùy Trâm, tổ 13, phường Hoa Lư, Tp Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: 0593.824.945  |    Fax: 0593.720196
Đường dây nóng bệnh viện: 0966611717
Email: bvdongygialai@gmail.com
Website: http://ydctphcn.com.vn/

Design by Hero

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter